Ársreikningur 2008

 

Efnisyfirlit
Bls.
Staðfesting stjórnar                                     2
Áritun                                                        3
Rekstrarreikningur                                      4
Efnahagsreikningur                                     5
Skýringar                                                   6

Staðfesting stjórnar

Stjórn Heilaheills staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2008 með áritun sinni.

Reykjavík, 23. febrúar 2009

Áritun

Ársreikning þennan hefi ég gert eftir framanlögðum gögnum. Ég hef yfirfarið bankareiknga
og eru þeir réttir.

Reykjavík,  23. febrúar 2009
Endurskoðun og reikningshald

______________________________
Helga Þorsteinsdóttir

Áritun skoðunarmanna

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheils höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn
fyrir árið 2008 í samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert.

Reykjavík,  23. febrúar 2009

Rekstrarreikningur árið 2008  
2008                           2007

Skýr.                Krónur                 Krónur
Tekjur
Félagsgjöld                                                                         30.000              139.000
Innborgað v/kaffiveitninga                                                    83.700                42.495
Seld merki                                                                            3.000                84.000
Ríkissjóður styrkur                                                            1.200.000              800.000
Styrkir og tónleikar                                     Faðmur                        0               617.000
Styrkir og áheit                                                                   507.636            2.978.130
1.824.336               4.660.625

Gjöld
Húsaleiga                                                                           553.551              343.723
Umsjón með heimasíðu                                                        280.800              288.000
Sími og tölvukostnaður                                                         183.064              160.672
Keyptur búnaður og viðhald                                                   151.563              581.858
Ritföng o.fl.                                                                         131.495              198.523
Aðkeypt þjónusta                                                                   85.333              543.295
Fundakostnaður                                                                   201.793              185.277
Auglýsingar                                                                           58.617              309.475
Skemmtiferð                                                                        129.600               79.000
Ferðakostnaður                                                                      16.625             104.210
Styrkir                                                                                           0             193.600
Styrkir frá Faðmi                                                                             0               80.000
Aðildargjöld Sjálfsbjörg                                                            43.500               43.250
Gjafir                                                                                      3.265               21.920
Annar kostnaður                                                                       8.951                       0
1.848.157             3.132.803

Rekstrarafkoma                                                                    (23.821)                1.527.822

Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur                                                      426.020                660.396
Fjármagnstekjuskattur                                                          ( 42.599)              (66.035)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld                                                 (11.682)              (58.708)
371.739                    535.653

Afkoma ársins                                                                      347.918                   2.063.475

Efnahagsreikningur 31. desember 2008     
2008                            2007
Krónur                   Krónur
Eignir
Veltufjármunir
Bankainnstæður                                                1                   3.538.925             6.556.256
3.538.925                  6.556.256

Eignir alls                                                                              3.538.925             6.556.256

Skuldir og eigið fé

Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun                                                                   6.359.338            4.295.863
Eign Faðms færð út                                                                (3.272.533)                       0
Afkoma ársins                                                                           347.918           2.063.475
3.434.723           6.359.338
Skuldir
Skammtímaskuldir                                                                      104.202            196.918
104.202            196.918

Eigið fé og skuldir alls                                                                3.538.925             6.556.256

Skýringar     
2008                           2007
Krónur                  Krónur
1. Bankabækur
Byr 26-404                                                                                 40.116                 50.409
Byr 15-552136                                                                          679.322             1.276.830
Glitnir 14-104007                                                                      932.629                743.979
Landsbanki nr. 15-380120                                                       1.196.090                764.191
Landsbanki nr. 15-380110                                                          642.205                274.294
Landsbanki nr. 26-777141                                                            48.563                 34.695
Landsbanki nr. 05-290900                                   Faðmur                       0               616.018
Landsbanki nr. 15-375634                                   Faðmur                       0             2.098.970
Landsbanki nr. 15-630029                                   Faðmur                       0                696.870
      3.538.925                   6.556.256