Ársreikningur 2012

 

Rekstrarreikningur árið 2012
 
 
  2012 2011
Skýr. Krónur Krónur
Tekjur
Félagsgjöld 247.000 202.000
Innborgað v/kaffiveitninga 54.442 94.061
Seld merki 0 19.000
Ríkissjóður styrkur 1.500.000 200.000
Styrkir og áheit 514.124 3.374.118
2.315.566 3.889.179
Gjöld
Húsaleiga 269.845 87.374
Umsjón með heimasíðu 576.000 576.000
Sími og tölvukostnaður 347.537 570.337
Keyptur búnaður og viðhald 621.622 21.206
Ritföng, prentun o.fl. 165.894 905.079
Aðkeypt þjónusta 28.991 91.644
Aðkeypt þjónusta Öflun ehf. 0 527.012
Fundakostnaður 12.897 571.809
Auglýsingar 140.687 554.181
Skemmtiferðir 34.150 101.651
Laugardagsfundir 693.520 0
Slagdagur 412.183 0
Ferðakostnaður 400.019 649.529
Vátryggingar 6.003 6.003
Aðildargjöld Sjálfsbjörg 17.306 17.488
Gjafir 0 39.987
Annar kostnaður 17.700 14.530
3.744.354 4.733.830
Rekstrarafkoma (1.428.788) (844.651)
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur 108.013 106.568
Fjármagnstekjuskattur (21.436) (21.305)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld (60.149) (46.331)
26.428 38.932
Afkoma ársins (1.402.360) (805.719)
Efnahagsreikningur 31. desember 2012
 
 
  2012 2011
  Krónur Krónur
Eignir
 
Veltufjármunir
Bankainnstæður 1 2.726.099 4.151.978
2.726.099 4.151.978
Eignir alls 2.726.099 4.151.978
Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun 4.077.140 4.882.859
Afkoma ársins (1.402.360) (805.719)
2.674.780 4.077.140
Skuldir
Visa 51.319 49.898
Skammtímaskuldir 0 24.940
51.319 74.838
Eigið fé og skuldir alls 2.726.099 4.151.978
Skýringar
2012 2011
Krónur Krónur
1. Bankabækur
Íslandsbanki 26-404 540.318 314.650
Íslandsbanki 15-552136 15.093 302.086
Íslandsbanki 15-555858 12.351 298.184
Íslandsbanki 05-765500 1.240 177.935
Íslandsbanki 05-765000 1.002 152.793
Íslandsbanki 14-104007 1.981.409 1.754.479
Landsbanki nr. 15-380120 25.439 320.245
Landsbanki nr. 15-380110 41.001 736.513
Landsbanki nr. 26-777141 108.246 95.093
2.726.099 4.151.978