Ársreikningur 2014

Ársreikningur Heilaheilla 2014

Efnisyfirlit
Staðfesting stjórnar 2
Áritun 3
Rekstrarreikningur 4
Efnahagsreikningur 5
Skýringar 6
         
Staðfesting stjórnar
Stjórn Heilaheills staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2014 með áritun sinni.
Reykjavík, 20. febrúar 2015
Áritun skoðunarmanns
         
Áritun skoðunarmanna     (sign)
Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheils höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn fyrir árið 2014 í samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert.
 (sign)
Reykjavík, 21. febrúar 2015
         
Rekstrarreikningur árið 2014
Tekjur        
Ríkissjóður styrkur   600.000   0
Öryrkjabandalagið   3.154.155   0
Ýmsar tekjur 1 1.073.522   559.207
    4.827.677    559.207 
Gjöld        
Húsaleiga   307.701   217.068
Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds 2 1.217.219   458.091
Sími og tölvukostnaður   389.711   404.430
Kostnaður vegna fjáröflunar   239.623   0
Burðakostnaður   137.110   70.319
Ritföng, prentun o.fl.   225.686   283.258
Útgáfa blaðs   0   157.903
Auglýsingar   0   144.912
Skemmtiferðir – Vorferð   73.750   146.810
Veitingar á fundum   121.573   219.432
Málþing á Hótel Sögu um málstol   103.723   0
Ferðakostnaður 3 481.956   30.801
Aðildargjöld SAFE   65.318   50.227
Gjafir og styrkir   9.000   9.000
Annar kostnaður   0   12.374
    3.372.370    2.204.625 
         
Rekstrarafkoma     1.455.307    (1.645.418)
         
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld        
Vaxtatekjur og verðbætur   30.719   67.480
Fjármagnstekjuskattur   (6.141)   (12.898)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld   (2.441)   (90.111)
    22.137    (35.529)
         
Afkoma ársins     1.477.444    (1.680.947)
         
Efnahagsreikningur 31. desember 2014
         
    2014   2013
    Krónur   Krónur
Eignir        
Veltufjármunir        
Óinnheimtir styrkir   470.500   0
Bankainnstæður 4 2.398.822   1.004.535
    2.869.322   1.004.535
Eignir alls   2.869.322    1.004.535 
Skuldir og eigið fé        
Eigið fé        
Eigið fé í ársbyrjun   993.833   2.674.780
Afkoma ársins   1.477.444   (1.680.947)
    2.471.277    993.833 
Skuldir        
Ógreiddir reikningar   326.371   0
Visa   71.674   10.702
    398.045   10.702
Eigið fé og skuldir alls   2.869.322    1.004.535 
Skýringar
    2014   2013
    Krónur   Krónur
1. Ýmsar tekjur        
Félagsgjöld   114.100   259.000
Innborgað v/kaffiveitinga   4.000   73.271
Reykjavíkurmaraþon   261.922   0
Söfnun vegna afmælis   562.500   0
Greiðsla vegna fyrirlesturs   105.000   0
Styrkir og áheit   26.000   226.936
    1.073.522    559.207 
2. Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds        
Greiðslur vegna heimasíðu og þjónustu   976.000   0
Bensíngreiðslur   98.703   104.849
Stöðumælar   17.039   18.042
Útköll Securitas   24.899   0
Tryggingar   6.481   0
Fundakostnaður   16.220   52.520
Keyptur búnaður og viðhald   25.474   140.950
Innrömmun   0   141.730
Aðkeypt þjónusta vegna uppgjörs 2013   42.670   0
Þjónustugjöld banka   9.733   0
    1.217.219    458.091 
3. Ferðakostnaður        
Fundur á Akureyri   114.383   0
Fundur í Færeyjum   21.307   0
Fundur í Osló vegna norræns samstarfs   219.479   0
Fundur í Helsinki vegna norræns samstarfs   265.000   0
Fundur í Danmörku vegna AFASI   57.826   0
Stjórnarfundur SAFE og annar ferðakostnaður   46.475   81.028
Endurgreiddur kostnaður vegna ferða   (242.514)   (50.227)
    481.956    30.801 
4. Bankabækur        
Íslandsbanki 26-404   2.192.176   653.529
Íslandsbanki 15-552136   20.922   3.628
Íslandsbanki 15-555858. 765500, 765000   90.712   418
Íslandsbanki 14-104007   1.162   40.767
Landsbanki nr. 15-380120   0   25.918
Landsbanki nr. 15-380110   0   41.773
Landsbanki nr. 26-777141   0   120.822
Arionbanki nr. 26-6194   93.850   117.680
    2.398.822    1.004.535