Ársreikningur 2015

 

Rekstrarreikningur árið 2015
 
  2015 2014
Skýr. Krónur Krónur
Tekjur
Ríkissjóður styrkur 830.000 600.000
Öryrkjabandalagið 3.758.973 3.154.155
Styrktarlínur – Slagorð 2.896.500 0
Ýmsar tekjur 1 192.141 1.073.522
7.677.614 4.827.677
Gjöld
Húsaleiga 509.221 307.701
Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds 2 1.606.339 1.217.219
Sími og tölvukostnaður 287.698 389.711
Kostnaður vegna fjáröflunar 1.154.312 239.623
Burðakostnaður 157.539 137.110
Ritföng, prentun o.fl. 316.350 225.686
Útgáfa blaðs 1.212.050 0
Auglýsingar 35.960 0
Málstol 224.000 0
Skemmtiferðir – Vorferð 0 73.750
Veitingar á fundum 86.345 121.573
Afmælisfundur 178.932 0
Málþing á Hótel Sögu um málstol 0 103.723
Ferðakostnaður 3 526.196 481.956
Aðildargjöld SAFE 92.824 65.318
Gjafir og styrkir 100.000 9.000
Annar kostnaður 20.860 0
6.508.626 3.372.370
Rekstrarafkoma 1.168.988 1.455.307
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur 26.433 30.719
Fjármagnstekjuskattur (5.285) (6.141)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld 0 (2.441)
21.148 22.137
Afkoma ársins 1.190.136 1.477.444
Efnahagsreikningur 31. desember 2015
 
  2015 2014
  Krónur Krónur
Eignir
 
Veltufjármunir
Óinnheimtir styrkir 153.000 470.500
Fyrirframgreiddur kostnaður 46.172 0
Bankainnstæður 4 3.620.473 2.398.822
3.819.645 2.869.322
Eignir alls 3.819.645 2.869.322
Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun 2.471.277 2.471.277
Afkoma ársins 1.190.136 0
3.661.413 2.471.277
Skuldir
Ógreiddir reikningar 1.101 326.371
Visa 157.131 71.674
158.232 398.045
Eigið fé og skuldir alls 3.819.645 2.869.322
Skýringar
         
2015 2014
Krónur Krónur
1. Ýmsar tekjur
Félagsgjöld 16.000 114.100
Innborgað v/kaffiveitinga 0 4.000
Reykjavíkurmaraþon 104.441 261.922
Söfnun vegna afmælis 0 562.500
Greiðsla vegna fyrirlesturs 0 105.000
Styrkir og áheit 71.700 26.000
192.141 1.073.522
2. Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds
Greiðslur vegna heimasíðu og þjónustu 1.198.700 976.000
Bensíngreiðslur 102.467 98.703
Stöðumælar 15.784 17.039
Útköll Securitas 0 24.899
Fundakostnaður 0 16.220
Keyptur búnaður og viðhald 114.054 25.474
Jólafundur fyrir stjórn og maka 146.300 0
Aðkeypt þjónusta vegna uppgjörs 2013 0 42.670
Þjónustugjöld banka og annar kostnaður 29.034 16.214
1.606.339 1.217.219
3. Ferðakostnaður
Fundur á Akureyri 0 114.383
Fundur vegna norræns samstarfs 0 505.786
Fundur vegna AFASI 333.542 57.826
Stjórnarfundur SAFE og annar ferðakostnaður 761.388 46.475
Endurgreiddur kostnaður vegna ferða (568.734) (242.514)
526.196 481.956
4. Bankabækur
Íslandsbanki 26-404 3.041.554 2.192.176
Íslandsbanki 15-552136 6.901 20.922
Íslandsbanki 15-555858. 765500, 765000 15.518 90.712
Íslandsbanki 14-104007 1.191 1.162
Arionbanki nr. 26-6194 555.309 93.850
3.620.473 2.398.822